Pravila privatnosti

IZJAVA O PRIVATNOSTI 
Izjava o privatnosti je sastavni dio Uvjeta poslovanja poduzeća Bačelić d.o.o. te se odnosi na privatnost osobnih podataka koji se prikupljaju i koriste na stranicama www.bacelic.hr.
U svrhu potpune transparentnosti i maksimalne sigurnosti prilikom korištenja naših stranica molimo kupce da pažljivo pročitaju ovu izjavu. Ukoliko se slažete s izjavom, elektroničkom potvrdom podrazumijeva se da ste razumjeli naše Uvjete poslovanja te nam dajete privolu za prikupljanje, obradu i dijeljenje podataka u skladu s ovom izjavom i zakonskim odredbama.
Na sva pitanja koja nisu posebno uređena ovom Izjavom o privatnosti uređena su Općim uvjetima korištenja Internet stranica www.bacelic.hr.

Opće odredbe
Radi lakšeg razumijevanja nužno je istaknuti sljedeće pojmove radi lakšeg razumijevanja predmetne Izjave;

1. „ Opća uredba o zaštiti osobnih podataka“ - Uredba EU 2016/679 Europskog parlamenta

2. „ Osobni podaci „ - znači svi podaci koji se odnose na pojedinca čiji je identitet utvrđen ili se može utvrditi („ispitanik”); pojedinac čiji se identitet može utvrditi jest osoba koja se može identificirati izravno ili neizravno, osobito uz pomoć identifikatora kao što su ime, identifikacijski broj, podaci o lokaciji, mrežni identifikator ili uz pomoć jednog ili više čimbenika svojstvenih za fizički, fiziološki, genetski, mentalni, ekonomski, kulturni ili socijalni identitet tog pojedinca;

3. „obrada” -znači svaki postupak ili skup postupaka koji se obavljaju na osobnim podacima ili na skupovima osobnih podataka, bilo automatiziranim bilo neautomatiziranim sredstvima kao što su prikupljanje, bilježenje, organizacija, strukturiranje, pohrana, prilagodba ili izmjena, pronalaženje, obavljanje uvida, uporaba, otkrivanje prijenosom, širenjem ili stavljanjem na raspolaganje na drugi način, usklađivanje ili kombiniranje, ograničavanje, brisanje ili uništavanje;

4. „pseudonimizacija” - znači obrada osobnih podataka na način da se osobni podaci više ne mogu pripisati određenom ispitaniku bez uporabe dodatnih informacija, pod uvjetom da se takve dodatne informacije drže odvojeno te da podliježu tehničkim i organizacijskim mjerama kako bi se osiguralo da se osobni podaci ne mogu pripisati pojedincu čiji je identitet utvrđen ili se može utvrditi;

5. „sustav pohrane” - znači svaki strukturirani skup osobnih podataka dostupnih prema posebnim kriterijima, bilo da su centralizirani, decentralizirani ili raspršeni na funkcionalnoj ili zemljopisnoj osnovi;

6. „ voditelj obrade” - znači fizička ili pravna osoba, tijelo javne vlasti, agencija ili drugo tijelo koje samo ili zajedno s drugima određuje svrhe i sredstva obrade osobnih podataka; kada su svrhe i sredstva takve obrade utvrđeni pravom Unije ili pravom države članice, voditelj obrade ili posebni kriteriji za njegovo imenovanje mogu se predvidjeti pravom Unije ili pravom države članice;

7. „izvršitelj obrade” - znači fizička ili pravna osoba, tijelo javne vlasti, agencija ili drugo tijelo koje obrađuje osobne podatke u ime voditelja obrade;

8. „privola” - ispitanika znači svako dobrovoljno, posebno, informirano i nedvosmisleno izražavanje želja ispitanika kojim on izjavom ili jasnom potvrdnom radnjom daje pristanak za obradu osobnih podataka koji se na njega odnose;

9. „povreda osobnih podataka” - znači kršenje sigurnosti koje dovodi do slučajnog ili nezakonitog uništenja, gubitka, izmjene, neovlaštenog otkrivanja ili pristupa osobnim podacima koji su preneseni, pohranjeni ili na drugi način obrađivani.

Ovi opći uvjeti zaštite osobnih podataka odnose se na osobne podatke koji se nalaze i koji su korištenjem internetskih stranica www.bacelic.hr obrađeni, odnosno prikupljeni i pohranjeni od strane voditelja zbirke osobnih podataka, tvrtke Bačelić d.o.o., sa sjedištem u Zagrebu, Av. Većeslava Holjevca 54, OIB: 62969535840 od Vas kao ispitanika.

Bačelić d.o.o kao pružatelj usluga internetske stranice www.bacelic.hr, je predan zaštiti vaše privatnosti i vaših osobnih podataka.

Molimo vas, pročitajte ove opće uvjete kako biste lakše razumjeli koje podatke prikupljamo od vas i kako koristimo te podatke.

Ako imate bilo kakva pitanja u vezi zaštite osobnih podataka, molimo Vas da nas kontaktirate putem e-mail poruke na adresu marketing@bacelic.hr.

Pažljivo pročitajte ove opće uvjete zaštite osobnih podataka. Davanjem vaših osobnih podataka putem internetske stranice www.bacelic.hr i označavanjem vašeg pristanka na ove opće uvjete putem internetske stranice www.bacelic.hr, potvrđujete da ste pročitali, razumjeli i da se slažete sa ovim općim uvjetima zaštite osobnih podataka, te pristajte na prikupljanje, obradu i korištenje Vaših osobnih podataka u skladu s ovim općim uvjetima.

Ukoliko se ne slažete s ovim općim uvjetima, napustite te ne pristupajte i ne koristite internetsku stranicu www.bacelic.hr.

Kako prikupljamo osobne podatke
Bačelić d.o.o. prikuplja Vaše osobne podatke, između ostalog, u sljedećim slučajevima:

 • ukoliko nas izravno kontaktirate putem bilo koje internetske stranice kako biste zatražili informacije ili ponudu za naše proizvode ili usluge
 • kada se uključujete u određene aktivnosti na internetskoj stranici www.bacelic.hr, kao što su otvaranje korisničkog računa, ispunjavanje KOD-a ili ispunjavanje anketa, komentara, objavljivanje sadržaja i/ili objavljivanje tekstova na forumima, sudjelovanje u natjecanjima ili nagradnim igrama, slanje povratnih informacija nama, traženje informacija o našim uslugama, javljanje na oglas za posao, možemo vas zatražiti davanje određenih dodatnih osobnih podataka
 • ukoliko izravno od nas kupite proizvod ili uslugu
 • ukoliko odgovorite na naše izravne marketinške kampanje, na primjer ispunjavanjem forme za unos podataka na našoj internetskoj stranici
 • ukoliko nam naši partneri ili principali dostave vaše podatke na dozvoljen način
 • ukoliko smo vaše osobne podatke dobili iz drugih izvora, na primjer od posrednika za poslovne adrese
 • ukoliko ste mlađi od 16 godina, molimo vas da nam ne pružate nikakve podatke bez odobrenja roditelja ili skrbnika.

 
Možemo prikupljati sljedeće vrste podataka:

 • Kontaktni podaci - ime, prezime, datum rođenja, spol, titula, adresa, kontakt broj, email adresa, broj faksa.
 • Korištenje internetske stranice - način na koji koristite našu stranicu, uključujući informacije prikupljene putem kolačića i ostalih tehnologija za praćenje
 • Fotografije i video snimke - u slučaju prezentacija na sajmovima, konferencijama i drugim sličnim događanjima, možemo poprati događaj fotografiranjem ili snimanjem video materijala
 • Informacije o prodaji, uslugama i servisu - informacije o kupnji, uključujući korisnički identitet kupca, broj računa ili ugovora i informacije o činjenici korištenja naših usluga, uključujući prigovore i zahtjeve
 • Informacije o povijesti kupca - stupanj zadovoljstva kupca, zaprimljene ponude, podaci o kupnji uključujući predmet i datum kupnje, datum isporuke, informacije o jamstvu, odaziv na kampanje, povijest prigovora, povijest servisa i usluga

 
Kako se vaši podaci mogu koristiti
Korištenje osobnih podataka u skladu s propisima o zaštiti osobnih podataka mora biti opravdano temeljem jedne od pravnih „osnova“, a mi ovom Izjavom utvrđujemo osnove za svaku upotrebu osobnih podataka.
Opravdana osnova za upotrebu; je Legitimni interes, Suglasnost, Izvršavanje ugovorne obveze, te Ispunjavanja pravnih obveza.

Legitimni interes:
Ova obrada temelji se na legitimnom interesu društva Bačelić d.o.o. za promoviranjem i pružanjem informacija o svojim proizvodima i uslugama, kao i u svrhu održavanja najviših standarda prodaje i usluga iz svoje ponude.
Temeljna prava i slobode postojećih i potencijalnih kupaca odmjerena su u odnosu na interes društva Bačelić d.o.o. da obrađuje osobne podatke u navedenu svrhu.

Suglasnost:
Društvo Bačelić d.o.o koristi se direktnim marketingom temeljem Vašim osobnih podataka kako bi Vas informirali o novostima i promocijama u našoj ponudi o posebnim pogodnostima za kupnju, o prezentacijama novih proizvoda, kao i našim nastupima na sajmovima, konferencijama, te ostalim događanjima isključivo uz Vašu suglasnost.
Suglasnost za direktni marketing može se u bilo kojem trenutku povući. Svaka osoba također može bilo kada dati prigovor na obradu podataka u gore navedenu svrhu.

Izvršavanje ugovorne obveze:
Obrada se temelji na ispunjavanju ugovorom preuzete obveze

Radi ispunjavanja pravnih obveza:
Obrada se temelji na obvezi društva Bačelić d.o.o. da ispuni svoje zakonske obveze kao Voditelj obrade primjerice s osnova računovodstvenih i knjigovodstvenih propisa.
 
U koje svrhe se prikupljaju vaši osobni podaci:
Društvo Bačelić d.o.o. prikuplja i koristi osobne podatke kako bi vam omogućili korištenje svojih usluga i aktivnosti putem internetske stranice www.bacelic.hr, a sve kako bi unaprijedili rad internetske stranice www.bacelic.hr, kako bi stvorili bazu podataka svojih korisnika, u svrhe marketinga, kako bi vas kontaktirali i dostavljali marketinške obavijesti, poboljšali naše oglašivačke i promocijske napore, analizirali uporabu internetske stranice www.bacelic.hr. Također, možemo koristiti osobne podatke u statističke svrhe, zatim za rješavanje problema, provedbu administracijskih zadataka, uspostavljanje kontakta s Vama.

Davanjem svojih osobnih podataka i prihvaćanjem ovih Općih uvjeta zaštite osobnih podataka, pristajete da vas tvrtka Bačelić d.o.o. i osobe navedene u nastavku obavještavaju o promotivnim aktivnostima, proizvodima i uslugama koje nude.

Dodatno na Vaše osobne podatke tvrtka Bačelić d.o.o. može od Vas prikupljati i druge podatke koji Vas ne mogu identificirati, te se ne smatraju osobnim podacima (primjerice podatke o načinu korištenja stranica, podatke o vašem računalu, Internet provideru, Vašim preferencijama, hobijima, interesima, aktivnostima), a koje nam omogućavaju da kvalitetnije, preciznije i osobnije odabiremo podatke za korisnika, odnosno kako bi poboljšali stranice i njegove sadržaje dodatno usmjerili i prilagodili publici koja ga posjećuje. Na temelju tih podataka saznajemo koji su sadržaji najpopularniji među kojom publikom.
 
Koliko dugo zadržavamo vaše podatke
Osobne podatke pohranjujemo i obrađujemo samo onoliko dugo koliko je potrebno za izvršenje određene legitimne svrhe, osim ako važećim propisima nije za pojedinu svrhu predviđeno duže vrijeme čuvanja.

U slučaju davanja privole za marketing, podatke čuvamo onoliko dugo dok se privola ne povuče.

U slučaju odbijenih ponuda, gdje nije dana privola za marketing, podatke vezane uz ponudu čuvamo godinu dana, a u slučaju da nas zatražite brisanje, isti će biti izbrisani odmah.

Osobni podaci prikupljeni u svrhu izvršavanja ugovornih obveza Voditelja obrade u pravilu se čuvaju trajno ili dok ih ne zatražite da se brišu u kojem slučaju se trajno čuvaju samo podaci o provedenim transakcijama. Podaci o transakcijama čuvaju se trajno zbog zakonske obveze sukladno važećim računovodstvenim propisima.

Osobni podaci koji više nisu potrebni se ili nepovratno anonimiziraju ili se uništavaju na siguran način.

Kako nas kontaktirati, vaša prava na zaštitu podataka i pritužbu tijelu za zaštitu podataka:

Ako imate ikakvih pitanja u vezi upotrebe vaših podataka, kontaktirajte nas na e-mail marketing@bacelic.hr. Na navedenu adresu možete nas kontaktirati i u slučaju ukoliko želite ostvariti neko od svoji niže navedeni prava.

U svakom trenutku imate pravo:

 • tražiti nas da vam pružimo dodatne informacije o načinu na koji koristimo vaše podatke
 • da vam pošaljemo ispis osobnih podataka koje ste nam dali
 • tražiti nas da ispravimo sve netočnosti u podacima koje imamo
 • tražiti nas da izbrišemo sve podatke u odnosu na koje više nemamo zakonsku osnovu za upotrebu,
 • u slučajevima gdje se obrada temelji na suglasnosti te vezano za svaki direktni marketing, povući svoju suglasnost s učinkom u budućnosti kako bismo prestali s takvom određenom obradom
 • dati prigovor na svaku obradu [uključujući profiliranje] koja se temelji na legitimnom interesu zbog vaše specifične situacije, osim ako su razlozi za izvršenje takve obrade jači od prava na zaštitu osobnih podataka
 • tražiti nas da ograničimo način na koji koristimo vaše podatke, npr. dok se prigovor obrađuje
 • pravo na mogućnost prijenosa podataka

 
Kako čuvamo sigurnost vaših podataka
Koristimo razne sigurnosne mjere, uključujući enkripciju i autentifikaciju, kako bismo zaštitili i održali sigurnost, integritet i dostupnost vaših podataka.

Između ostalog, koristimo i sljedeće mjere:

 • strogo ograničen osobni pristup vašim podacima po načelu „nužnog pristupa“
 • sigurni prijenos prikupljenih podataka,
 • postavljanje vatrozida na IT sustave u svrhu zabrane neovlaštenog pristupa
 • trajno praćenje pristupa IT sustavima radi detekcije i sprječavanja zlouporabe osobnih podataka.


Svi vaši podaci pohranjuju se na našim sigurnim poslužiteljima i sigurnim poslužiteljima naših partnera te im se pristupa i koristi u skladu s našim pravilima i standardima sigurnosti (ili ekvivalentnim standardima naših podizvođača ili poslovnih partnera).

Zaštita privatnosti vaših podataka je trajna, te društvo Bačelić d.o.o. poduzima sve mjere potrebne za zaštitu istih sukladno važećoj regulativi i dobrim praksama. Osobne podatke obrađujemo na siguran način, uključujući zaštitu od neovlaštene ili nezakonite obrade te od gubitka.

Korisnik osobnim podacima na internetskoj stranici www.bacelic.hr možete pristupiti pomoću lozinke i e-mail adrese. Preporuka je da korisnik nikome ne otkriva lozinka. Uz to, korisnikove osobne identifikacijske informacije se čuvaju na serveru kojemu mogu pristupiti samo odabrane osobe i pružatelji usluga. Dužni ste brinuti se o sigurnosti Vaše korisničke lozinke i istu povremeno mijenjati.

Niti jedan prijenos podataka preko Interneta, ili bilo koje bežične mreže ne može biti 100% siguran te tvrtka Bačelić d.o.o. ne može jamčiti zaštitu bilo koje informacije prenesene na, ili s internetske stranice www.bacelic.hr te nije odgovoran za radnje bilo koje treće strane kojoj takvi podaci postanu dostupni.
 
Osobe s kojima dijelimo Vaše osobne podatke:
Podatke koje nam dostavljate možemo na temelju svog legitimnog interesa podijeliti s povezanim društvima koji ih također mogu obrađivati.

Možemo dijeliti Vaše osobne podatke i s trećim osobama u skladu s ugovornim obvezama koje imamo s istima. Navedeno predstavlja naš legitimni interes. Takve treće osobe (poslovni partneri) uključuju:

 • stručne savjetnike i revizore,
 • dobavljače koje Društvo angažira radi obavljanja usluga u ime i za račun Društva, uključujući pružatelje IT usluga, organizatore događanja; i
 • druge osobe koje Društvo angažira kako bi Vam pružilo usluge uključujući kurirske službe, odvjetnike, stručnjake i prevoditelje.

Povjerljivost podataka trećih osoba
Ovi opći uvjeti zaštite osobnih podataka se odnose samo na uporabu i korištenje podataka koje tvrtka Bačelić d.o.o. prikuplja od ispitanika. Druge internetske stranice kojima se može pristupiti putem internetske stranice www.bacelic.hr imaju svoje vlastite izjave o povjerljivosti i prikupljanju podataka te načinima njihovog korištenja i objavljivanja na njima.

Ako se prebacite na bilo koju takvu stranicu, preporučamo korisniku da pregledate izjavu o povjerljivosti podataka te stranice. Tvrtka Bačelić d.o.o. nije odgovorna za načine i uvjete rada trećih strana.

Zadržavamo pravo izmjene ove Izjave o privatnosti u bilo kojem trenutku, iz bilo kojeg razloga. O svakoj promjeni ove Izjave o privatnosti bit ćete obaviješteni na našoj web stranici. Izmjene i dopune općih uvjeta zaštite osobnih podataka stupaju na snagu odmah nakon njihove objave na internetskoj stranici www.bacelic.hr.

Možemo Vas putem e-maila povremeno podsjetiti na Izjavu o privatnosti, dok se na internetskoj stranici uvijek nalazi važeća verzija Izjave o privatnosti.

Na sva pitanja koja nisu posebno uređena ovom Izjavom o privatnosti uređena su Općim uvjetima korištenja Internet stranica www.bacelic.hr.


 Vrh